# آیین_ایرانی

چهارشنبه سوری

  اسناد پژوهشی رویداد جشن چهارشنبه سوری چهار شنبه سوری:استاد بدیع الزمان رضایی نویسندهٔچهارجلدیکتابتاریخایراندرکتاباصلونسبودینایرانیانبراساستحقیقاتشچنینیادآوریمی‌کندکهآتشافروزیایرانیاندرپیشانینوروزازمراسمکهناستو تقریبا تمامی جشنهای باستانی با آتش که فروغ ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 13 بازدید