رماتیسم!

کشیشی در اتوبوس نشسته بود که یک ولگرد مست و لایعقل سوار شده، کنار او نشست

مردک روزنامه ای باز کرد، مشغول خواندن شد و بعد از مدتی از کشیش پرسید:
پدر روحانی
روماتیسم از چی ایجاد میشود؟

کشیش هم موعظه را شروع کرد و گفت: روماتیسم حاصل مستی، میگساری و بی بند و باری است

مردک با حالت منفعل دوباره سرگرم روزنامه خواندن شد

بعد کشیش از او پرسید: تو حالا چند وقت است که روماتیسم داری؟

مردک گفت: من روماتیسم ندارم، اینجا نوشته پاپ اعظم دچار روماتیسم بدی است

/ 0 نظر / 12 بازدید